نشست تولید هسته های اولیه عاری از ویروس درختان میوه در شرایط درون شیشه ای

برگزار شده
نشست تولید هسته های اولیه عاری از ویروس درختان میوه در شرایط درون شیشه ای

یکشنبه 21 آذر 1400 --- 12:30

محل: https://b2n.ir/RW0092106
اشتراک در:

نشست تولید هسته های اولیه عاری از ویروس درختان میوه در شرایط درون شیشه ای


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400