نشست تحلیل رفتار مصرف کنندگان در چارچوب اقتصاد رفتاری

برگزار شده
نشست تحلیل رفتار مصرف کنندگان در چارچوب اقتصاد رفتاری

یکشنبه 21 آذر 1400 --- 18:00

محل: https://b2n.ir/RW0092105
اشتراک در:

نشست تحلیل رفتار مصرف کنندگان در چارچوب اقتصاد رفتاری


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400