نشست نشریات جعلی و نمایه سازی

برگزار شده
نشست نشریات جعلی و نمایه سازی

یکشنبه 21 آذر 1400 --- 16:00

محل: https://b2n.ir/RW0092104
اشتراک در:

نشست نشریات جعلی و نمایه سازی


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400