نشست نیم نگاهی به صنعت دریایی ایران

برگزار شده
نشست نیم نگاهی به صنعت دریایی ایران

یکشنبه 21 آذر 1400 --- 15:30

محل:
اشتراک در:

نشست نیم نگاهی به صنعت دریایی ایران


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400