نشست قواعد اللغة العربية بين الواقع والمرتجی

برگزار شده
نشست قواعد اللغة العربية بين الواقع والمرتجی

شنبه 13 آذر 1400 --- 18:30

محل: https://meet.pgu.ac.ir/b/ara-z2n-3nf
اشتراک در:

دکتر دريّة فرحات ، استاد دانشگاه اللبنانية

نشست قواعد اللغة العربية بين الواقع والمرتجی


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 8 آذر 1400