تحریر دفاتر قانونی مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴

برگزار شده
تحریر دفاتر قانونی مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴

پنجشنبه 11 آذر 1400 --- 16:00

محل: b2n.ir/RW0091102
اشتراک در:

رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 8 آذر 1400