نشست توسعه زیر ساخت ارتباطی شهر هوشمند در منطقه دو شهری بوشهر با ایجاد پوشش شبکه اینرنت اشیا

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 مهر 1400
responsive image

سمینار علمی با عنوان "توسعه زیر ساخت ارتباطی شهر هوشمند در منطقه دو شهری بوشهر با ایجاد پوشش شبکه اینرنت اشیا" با حضور دکتر احمد کشاورز در تاریخ 14 مهرماه 1400 ساعت 11 برگزار می گردد.

لینک ورود

https://b2n.ir/840512