نشر مشترک کتاب "تولید و شکافت هسته های سنگین و فوق سنگین" با مرکز نشر دانشگاهی

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 دی 1399
responsive image

نشر مشترک کتاب دکتر هادی اسلامی زاده با عنوان "تولید و شکافت هسته های سنگین و فوق سنگین"

 

کتاب تصنیفی جناب آقای دکتر هادی اسلامی زاده، استاد گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس، با عنوان "تولید و شکافت هسته های سنگین و فوق سنگین" با همکاری انتشارات دانشگاه خلیج فارس و مرکز نشر دانشگاهی منتشر شد.