اصلاحیه تقویم آموزشی

تاریخ انتشار: سه شنبه 1 تیر 1400
responsive image

نظر به اینکه تاریخ اعلام شده برای برگزاری امتحانات دروس تخصصی دانشجویان مورخ 1400/10/16 مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و تعطیل رسمی می باشد، بدینوسیله تاریخ امتحانات دروس تخصصی و عمومی به شرح زیر اصلاح می گردد:

تاریخ امتحانات تخصصی: چهارشنبه 1400/10/15 

تاریخ امتحانات دروس عمومی:  1400/10/12 الی 1400/10/14