بهره مندی دانش آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزة شهید دکتر شهریاری)

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
responsive image

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی سازی بند «ب ـ 2» از مادّۀ 4 آیین نامه و با هدف کمک به جذب دانش‌آموختگان برترِ دورة دکتری تخصصی به عنوان «عضو هیئت‌علمی» در دانشگاه ها و پژوهشگاه های‌کشور، دانش آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه نامه می توانند از تسهیلات جذب در مؤسسه های علمی بهره مند شوند.

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه نامه رعایت می شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

د. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌کشور است که بنا به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است.

ه‍ .آیین نامه: منظور «آیین نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان  برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت‌امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.

و. معاونت آینده‌سازان: منظور معاونت آینده‌سازان بنیاد است.

ز. کارگروه تخصصی جذب: به‌منظور بررسی تخصصی درخواست‌های دریافتی، کارگروه‌هایی در حوزه‌های «فنی و مهندسی»، «علوم پایه»، «کشاورزی و دام‌پزشکی»، «علوم پزشکی»، «علوم انسانی» و «هنر» ذیل معاونت آینده سازان تشکیل می‌شود.

ح. دانش­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «ب ـ 2» از مادّۀ 4 آیین نامه است.

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة دکتری تخصصیِ مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت و نیز دانش‌آموختگان دوره‌های تخصص و فوق تخصصِ مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می توانند از تسهیلات جذب در مؤسسه های علمی بهره مند ‌شود:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

تبصره: بر مبنای مجوز هیئت‌امنای بنیاد (ابلاغیة شماره 44998/5/د مورّخ 10/5/1397)، رئیس بنیاد مجاز است در شرایط خاص و با توجه به سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاورانة متقاضیان به پیشنهاد کارگروه تخصصی جذب، مهلت زمانی مذکور در این مادّه را حداکثر تا چهار سال برای دانش‌آموختگان برگزیده بیشتر لحاظ‌کند.

ب. دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 کسب کرده باشد. تصمیم گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به متقاضی با توجه به بررسی پرونده و ممیزی فعالیت ها توسط کارگروه تخصصی موضوع مادّة 4 صادر می‌شود.

مادة 3: تسهیلات جذب در مؤسسه های علمی

مشمولان این جایزه، حداکثر سه سال پس از برگزیده شدن، با معرفی بنیاد از اولویتِ بررسی و پذیرش به عنوان عضو هیئت‌علمی در مؤسسه‌های علمیِ کشور (مطابق ضوابط جذب هیات علمی مصوب هیئت عالی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) برخوردار می گردند.

مادّة 4 : فرایند اجرا

1-4. شناسایی دانش آموختگانِ برتر

فرایند شناسایی دانش‌آموختگان ِ‌برتر مشمول این تسهیلات به شرح زیر است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می کند.

ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ جذب بنیاد (به نشانی: http://sina.bmn.ir) بارگذاری می کند.

ج. پس از تکمیل اطلاعات توسط متقاضی، سوابق متقاضیان توسط کارگروه­های تخصصی جذب بررسی و پس از تعیین برگزیدگان نهایی به آنها اطلاع رسانی می گردد.

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود حداقل پس از یک‌سال (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح موارد مسکوت، تفسیر مفاد و طراحی نظام اجرایی و نظارت بر اجرای صحیح مفاد شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده سازان می باشد و لازم است معاون آینده سازان در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند. تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان است.

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و سه تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «شیوه‌نامة بهره‌مندی دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزة دکترکاظمی آشتیانی)» (موضوع ابلاغیة شمارة 4641/م/94 مورّخ 26/9/1394) می‌شود و از تاریخ امضا لازم الاجرا است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

https://www.bmn.ir/fa-IR/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-(-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C)/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-(-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C)