شرایط انتقالی و مهمانی دانشجویان

تاریخ انتشار: شنبه 25 اردیبهشت 1400
responsive image

به اطلاع دانشجویان می رساند، با توجه به اینکه بررسی تقاضاهای میهمان و انتقال برای سال تحصیلی 1401-1400 فقط از طریق سامانه امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سامانه سجاد) بر اساس آیین نامه میهمان و انتقال ثبت خواهد شد. لذا با ثبت نام در این سامانه برای تقاضا و مهمانی اقدام و از حضور فیزیکی خودداری نمایید.