اطلاعیه اصلاح تقویم آموزشی نیمسال 992

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
responsive image

احتراما، موضوع اصلاح تقویم آموزشی نیمسال 992 در جلسه شماره 116 شورای آموزشی مورخ 140002/12 مورد بررسی و با تغییر زمان ارزشیابی اساتید به یکم الی پانزدهم خردادماه با توجه به لزوم زمان کافی برای انجام ارزشیابی دروس موافقت گردید.