مهلت دفاع از پارساهاي کارشناسـی ارشد و دکتري (در نیمسال دوم1400 ) تا 30 مهرماه1401 تمدید می گردد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 8 شهریور 1401
responsive image

به اسـتحضار می رساند با توجه به تقارن ایام پیاده روي اربعین حسـینی وشرکت دانشجویان در
این مراسم و به منظور ایجـاد تسـهیلات زمـانی به دانشـجویان گرامی درجهت بالاـ بردن کیفیت پارساهاي
کارشناسـی ارشـد و دکتري ، مهلت دفاع از پارساهاي کارشناسـی ارشد و دکتري (در نیمسال دوم1400 ) تا
30 مهرماه1401 تمدید می گردد.