فایل شماره تماس همکاران حوزه آموزش

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 مهر 1400
responsive image

احتراماً، با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و لزوم دسترسی دانشجویان نو ورود به کارشناسان آموزش، فایل مشخصات و شماره تلفن های همکاران مرتبط با حوزه آموزش در لینک زیر قابل دسترس می باشد.