آيين نامه شرکت در پنجاه و يکمين جشنواره بين المللی فيلم رشد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 مهر 1400
responsive image

نوزدهمين دوره معلمان و دانشآموزان، ششمين دوره دانشجو معلمان فيلمساز


1 - علاقمندان جهت شرکت در جشنواره و تکميل فرم فراخوان به سامانه eff.roshd.ir مراجعه نمايند.
2 - فيلمهای بلند و کوتاه در قالب مستند، داستانی و پويانمايی پذيرفته میشوند.
3 - اولويت با فيلمهايی است که مضمونهای علمی، آموزشی و تربيتی داشته باشند .
4 - در تعداد آثار ارسالی محدوديت وجود ندارد .
5 - در خصوص آثاری که به صورت مجموعههای مجزا توليد شده باشند، فقط ارائه يک قسمت از آن مجاز است.
6 - ارائه آثاری که از تلويزيون نمايش داده شده و يا در ادوار گذشته برای جشنواره ارسال شده باشند، ممنوع میباشد.
7 - ضروری است که لينک آثار در سامانه eff.roshd.ir بارگذاری شود. در صورت بروز مشکلات پيشبينی نشده،
با هماهنگی و کسب مجوز از دبيرخانه، ارسال اثر و مدارک در قالب لوح فشرده به نشانی دبيرخانه بلامانع است.
8 - بارگذاری چند نمونه عکس از پشت صحنه فيلم و يک نمونه عکس هنری از کارگردان برای استفاده در کتاب
جشنواره الزامی است. برای فيلمهای سينمايی ارائه نمونه پوستر با کيفيت بالا نيز ضروری است. » فيلمشناخت «
9 - فيلمهايی که استاندارد فنی پخش )کيفيت صدا و تصوير( نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
10 - منظور از فيلمهای بخش فرهنگيان ، آثاری هستند که کارگردان آنها معلم و نيروی رسمی وزارت آموزش و پرورش
باشد. لذا در زمان ثبتنام ، بارگذاری تصوير جديدترين حکم کارگزينی فيلمسازان فرهنگی الزامی است.
11 - فيلمهايی که کارگردان آن دانشجو معلم باشد، در گروه دانشجو معلمان بررسی و داوری خواهند شد. بارگذاری
گواهی و حکم صاحب اثر از پرديس فرهنگيان برای فيلمسازان اين گروه نيز در زمان ثبتنام الزامی است.
12 - آثار دانشآموزان فيلمساز از طريق حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پروش پذيرفته میشود.
فيلمهای دانشآموزانی که بهصورت آزاد ثبت نام کرده نمايند، پس از هماهنگی با اين معاونت، در صورت دارا بودن
شرايط لازم، پذيرفته خواهند شد .
شرايط بخش دانشآموزی:
الف( فقط آثار دانشآموزان دوره دوم متوسطه پذيرفته میشود.
2
ب( فيلمها فقط با يک کارگردان پذيرفته خواهند شد و در صورت کسب رتبه، يک جايزه به اثر تعلق خواهد گرفت.
پ( مسئوليت حضور در جشنواره برای دانشآموزانی که تا پايان شهريورماه 1400 فارغالتحصيل شدهاند و پس از اين
تاريخ دانشآموز محسوب نمیشوند، بر عهده خانواده دانشآموز خواهد بود.
ت( بارگذاری تصوير فرم دال که قبلاً در مدرسه تکميل و در مراحل منطقهای و استانی ممهور و تأييد شده، در سامانه
ضروری است. لازم به ذکر است فايل فرم دال از سامانه جشنواره قابل دريافت میباشد.
13 -دبيرخانه فيلم رشد در نظر دارد فيلمهای راهيافته به بخش مسابقه را که همسو با محتواهای کتابهای درسی
دانشآموزان میباشد، برای استفاده دانشآموزان، معلمان و اوليا، در وبگاه شبکه ملی رشد بارگذاری کند. همچنين،
در مجلات عمومی و تخصصی يا در کتابهای درسی سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی معرفی يا بهصورت رمزينه
دسترسی سريع پاسخ پيوست نمايد. لذا از شرکتکنندگان تقاضا میشود، در صورت تمايل، هنگام ثبت نام موافقت
خود را در اين خصوص ثبت کنند.
14 - اگر سازمان يا نهاد دولتی و يا شرکت خصوصی تهيهکننده اثر است، مهر الکترونيکی شخصيت حقوقی الزامی
است. آثاری که فرم شرکت آنها بدون امضای الکترونيکی تهيهکننده باشد، پذيرفته نخواهد شد.
15 - تکميل و ارسال الکترونيکی فرم فراخوان بهمنزله پذيرش تمامی ضوابط و مقررات آييننامه پنجاه و يکمين
جشنواره بينالمللی فيلم رشد است .
16 - اخذ تصميم نهايی درباره هر نکتهای که در مقررات پيشبينی نشده است يا ابهام ناشی از مفاد آن، با دبير جشنواره
خواهد بود.
17 - فيلمهايی که به بخش مسابقه راه میيابند:
الف( بايد با کيفيت Full HD به دبيرخانه ارائه شوند.
ب( پس از پذيرش فيلم در بخش مسابقه، امکان خروج اثر از برنامه جشنواره امکانپذير نيست.
پ( در صورت بازگشايی مدارس در سالتحصيلی 1401 - 1400 ، علاوه بر ايام برگزاری جشنواره بينالمللی )در تهران(،
آثار )به غير از فيلمهای سينمايی( به تعداد مراکز با توجه به نياز، تکثير و برای دانشآموزان، معلمان و اوليا در
جشنوارههای استانی ) 32 استان کشور( و مدارس ايرانی خارج از کشور، بهطور رايگان نمايش داده خواهند شد. لذا
ثبت نام در فراخوان جشنواره به معنای موافقت تهيهکننده و کارگردان اثر برای نمايش فيلم در اين مراکز خواهد بود.
ت( در صورت نياز، ارسال نسخه زيرنويس انگليسی توسط صاحب اثر به دبيرخانه فيلم رشد الزامی است.
3
جوايز جشنواره:
در بخش بينالملل در قالبهای داستانی کوتاه، داستانی بلند، مستند کوتاه، مستند بلند، پويانمايی، جوايز زير اهدا
خواهد شد:
 فيلم برگزيده اول: تنديس زرين جشنواره و جايزه نقدی
 فيلم برگزيده دوم: تنديس سيمين جشنواره و جايزه نقدی
 فيلم برگزيده سوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدی
 در بخش ملی )معلمان، دانشآموزان( ديپلم افتخار و جايزه نقدی به برندگان اهدا خواهد شد.
بنا به صلاحديد دبير جشنواره و نظر هيئت داوران، جوايز ويژهای شامل تنديس يا ديپلم افتخار به همراه جايزه نقدی،
به بهترين فيلمنامه يا متن پژوهشی، بهترين تهيهکننده و بهترين بازيگر دانشآموز اهدا خواهد شد.
جوايز ويژه نهادها
در اين بخش، وزارتخانهها، نهادهای بينالمللی )آيسسکو، صليب سرخ و …( سازمانها، مؤسسات و بنيادهای دولتی و
غيردولتی به فيلمهای برگزيده جوايز ويژهای اهدا خواهند کرد.
مهلت ارسال آثار: 15 / 7 / 1400
تلفن دبیرخانه : 87196563 – 87196557 - 87196574 - 88301479 ( 021 )
نشانی الکترونیکی: eff.roshd [at] oerp.ir
دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلم رشد /مردادماه 1400 / تهران