اطلاعیه سکونت نیمسال اول تحصیلی 1-1400

تاریخ انتشار: شنبه 3 مهر 1400
responsive image

به اطلاع آندسته ازدانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ودکتری) که جهت انجام پروژه، کارآزمایشگاهی وتکمیل پایان نامه در نیمسال اول 1401-1400 می رساند، با توجه به مجازی بودن آموزش ومحدودیت های موجود بیماری کرونا، جهت اخذ مجوز سکونت، رعایت نکات ذیل ضروری می باشد:

1-تکمیل فرم تقاضای اسکان از کارتابل دانشجویی (فرم های درخواست، فرم تقاضای سکونت در سرا)

2-ارائه کارت واکسن پس ازتائید مجوز تقاضای اسکان (هنگام مراجعه به خوابگاه)

3-تسویه حساب ترم تابستان

4-تسویه حساب نیمسال اول ودوم 1399

لذا خواهشمنداست ضمن رعایت موارد فوق جهت اخذ مجوز حداکثر تا تاریخ 17/7/1400 تقاضای خود را ارسال نمائید.