چهل و نهمین گزارش از دستاوردها و توانمندیهای دانشگاه خلیج فارس: این قسمت شرکت آریا من

تاریخ انتشار: دوشنبه 1 آذر 1400
responsive image
https://www.aparat.com/v/veSRI/