اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:    منیژه بحرینی زاده
سمت:  مدیر گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات:  دکترای مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه:  mbahrainizadeh@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
   

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    عبدالمجید مصلح
سمت: ریاست دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات: دکترای مدیریت سیستمها
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه: mosleh@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    سید یعقوب حسینی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:
دکترای مدیریت (سیاستگذاری در بخش عمومی)
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه: hosseini@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
   


 

 

نام و نام خانوادگی:    مانی آرمان
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: maniarman59@gmail.com
صفحه شخصی:  
   


 

 

نام و نام خانوادگی:    سید عباس موسوی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: mousaviab@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
   


 

 

نام و نام خانوادگی:    حیدر احمدی
ر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: hhahmadi@ut.ac.ir
صفحه شخصی:  
   


 

 

نام و نام خانوادگی:    فخریه حمیديان‌پور
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: hamidianpour@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:              
   


 

 

نام و نام خانوادگی:    مجید اسماعیل پور
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه: majidesmailpour@yahoo.com
صفحه شخصی:          CV
   

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.