درباره

معرفی رشته مدیریت بازرگانی

هدف از این رشته عبارت است از : آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی ، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل ، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات متخذه .

 

سرفصل دروس و تعداد واحدهای رشته مدیریت بازرگانی:


1- دروس عمومی (ع) 20 واحد
2- دروس پایه (پ) 41 واحد
3- دروس اصلی(الف) 30 واحد
4- دروس تخصصی (ت) 36 واحد
5- دروس اختیاری ( خ) 6 واحد
جمع : 133

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.