اعضای هیات علمی

                                     اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:     ناصر زارع
سمت:  مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات:  دکترای زبان و ادبیات معاصر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  naserezare@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    مسلم زمانی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای زبان و ادبیات معاصر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:
moslemzamani1959@gmail.com 
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    محمد جواد پورعابد
 
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: دکترای ادبیات معاصر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:
javad406@ gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    علی خضری
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: دکترای ادبیات عباسی(نثر)
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:
 
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    خداداد بحری
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: دکترای ادبیات عباسی(شعر)
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:
•khbahri.48@gmail.com
صفحه شخصی:  
   


 

 

نام و نام خانوادگی:    حسین مهتدی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: دکترای ادبیات معاصر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:
•hossinmohtadi@yahoo.com
صفحه شخصی:  
   


 

 

نام و نام خانوادگی:    سید حیدر فرع شیرازی
تصویر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: دکترای ادبیات معاصر
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:
shirazihe@yahoo.com
صفحه شخصی:  
   


 

 

نام و نام خانوادگی:    رسول بلاوی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: دکترای ادبیات معاصر
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:  
رایانامه:
r.ballawy@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.