اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

نام و نام خانوادگی:    حسین  علی اکبری هره دشت
سمت:  مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات:  دکتری آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: rshamsaddini@yahoo.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    عبدالمحمد موحد
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: amovahhed@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    فهیمه ناصری
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:

fahimehnau@yahoo.com

صفحه شخصی:  
   

 

نام و نام خانوادگی:    محمد رضا شمس الدینی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:

rshamsaddini@yahoo.com

صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    مهسا هاشمی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:

Sharian21@gmail.com

صفحه شخصی:  
   

 

نام و نام خانوادگی:    عباس عباسی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:

Abbasi42@gmail.com

صفحه شخصی:  
   
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    فاطمه نعمتی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکترای زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:

fatemene@gmail.com

صفحه شخصی:  
   

 

نام و نام خانوادگی:      نسیم قنبری
تصویر
سمت:   هیئت علمی
تحصیلات:    دکترای زبان انگلیسی
مرتبه علمی:    استادیار
تلفن:    
رایانامه:  

btghanbari@gmail.com

صفحه شخصی:    
     

 

 

نام و نام خانوادگی:    سیما نوروزی
تصویر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
تلفن:  
رایانامه:

Nowroozi_si43@yahoo.com

صفحه شخصی:  
   

 

نام و نام خانوادگی:    لیلا حجاری
سمت: هیت علمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی:  مربی
تلفن:  
رایانامه:

lhajjari@gmail.com

   
   

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.