صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت اداری و مالی  
معاونت اداری و مالی

اهم وظایف معاونت اداری و مالی به شرح زیر است:

1. اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي و عمراني موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين نامه هاي مربوط؛

2. رسيدگي به اهداف اجرايي موسسه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روشهاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مؤسسه؛

3. نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناي ذيربط؛

4. تعيين وضعيت موجود مؤسسه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگناها و مشكلات و فرصتها تهديدات پيش رو جهت تعيين راهبردهاي پيشنهادي در راستاي ارتقا به وضعيت مطلوب؛

5. ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛

6. جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز بر اساس طرح جامع مؤسسه و برنامه ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليتهاي لازم در جهت اجراي طرح هاي عمراني مؤسسه(اعم از پيماني ، اماني و...   )

7. انجام تعميرات اساسي به منظور احياء و نگهداري ساختمانها و تأسيسات موجود؛

8. تشكيل كميته تدوين روشهاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونتهاي موسسه؛

9. استقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخشهاي مختلف موسسه؛

10. تدوين روشهاي اجرايي مناسب براي نگهداري ابنيه و تجهيزات موسسه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه هاي ملي موسسه.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397