احمدی

گلنار احمدی

رئيس کارگزيني

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی

077-31222039

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 22 خرداد 1400

Subscribe to