بایگانی خبر

خاتمه یکصد و دهمین پروژه توسعه خوشه‌های کسب و کار کشور در بوشهر/واگذاری خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر به شبکه فراگیر خوشه

آیین خاتمه یکصد و دهمین پروژه توسعه خوشه های کسب و کار کشور با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در بوشهر برگزار گردید ، و پروژه خوشی صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر با پایان مرحله توسعه خوشه‌ای خود به صورت رسمی به شبکه فراگیر خوشه واگذار شد، مطالعه و فعالیت تیم توسعه خوشه ای در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ با انعقاد قرارداد فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر و دانشگاهخلیج فارس آغاز شده بود، و  عامل توسعه خوشه فرآوری آبزیان دکتر مهدی محمدی عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس می باشد.