صفحه اصلی > درباره دانشگاه > حوزه ریاست > هیات امنا > وظایف کمیسیون دائمی 
وظایف کمیسیون دائمی

ماده 2 ـ وظايف كميسيون دائمي

بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هيات امنا، رئيس دانشگاه و يا هر يك از اعضاي هیات امنا به كميسيون ارجاع مي شود.

بررسي بودجه تفصيلي دانشگاه به منظور طرح در هيات امنا

بررسي ساختار تشكيلاتي دانشگاه 

بررسي اصلاحيه هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت در قالب برنامه هاي توسعه دانشگاه و سياست تعيين شده از سوي هيات امنا به منظور طرح در هيات امنا

ارزيابي گزارش عملكرد سالانه دانشگاه و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه گزارش توجيهي از عملكرد دانشگاه براي استحضار اعضاي هيات امنا

ماده3 - جلسات كميسيون بـا حضور حداقل دو سوم کل اعضا رسميت مي‏ يابد و تصميمات كميسيـون بـا رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

ماده4- دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگي رئيس كميسيون دائمي، توسط دبير حداقل یك هفته قبل از تشكيل جلسه براي اعضا ارسال خواهد شد.

ماده 5- احكام اعضاي بند «1ـ2» پس از تصویب در هیات امنا و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم معاون وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال صادر مي شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397