صفحه اصلی > درباره دانشگاه > حوزه ریاست > هیات امنا > وظایف و اختیارات هیات امناء 
وظایف و اختیارات هیات امناء

وظايف و اختيارات هيأت امناء

‌الف - تصويب آيين‌نامه داخلي 

ب - تصويب سازمان اداري دانشگاه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد

ج - بررسي و تصويب بودجه دانشگاه كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي‌شود. 

د - تصويب بودجه تفصيلي دانشگاه 

ه - تصويب حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه 

و - تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن 

ز - تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي دانشگاه 

ح - كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ط - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي ومعاملاتي كه برحسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي‌باشد

ي - پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‌باشد

ك - تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني دانشگاه در چارچوب ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ل - تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التأليف و نظاير آن

م - بررسي گزارش دانشگاه كه از طرف رئيس دانشگاه ارائه مي‌شود

ن - تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397