افراد

نام و نام خانوادگی

سمت

وظایف

تلفن داخلی

تلفن خارجی

 فاطمه سادات مهیمنی
 رئیس فناوری اطلاعات
 
 2022
 07731222022
 حیدر مختاری
 کارشناس فناوری اطلاعات
مسئول وب سایت
 2082
 07731222082
 رضا دهقان
 کارشناس فناوری اطلاعات
 
 2098
 07731222098
رضا شهبازی
 کارشناس فناوری اطلاعات
مسئول سایت 
2314
07731222314
مهدی گشمردی
 کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس زیر ساخت شبکه
2097
07731222097
مینا پور محمد
 کارشناس فناوری اطلاعات
 
2077
07731222077
مریم روشن
 کارشناس فناوری اطلاعات
 
2226
07731222226
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397