صفحه اصلی > درباره دانشگاه > حوزه ریاست > هیات امنا > آئین نامه داخلی هيأت امناء 
آئین نامه داخلی هيأت امناء

آئين نامه داخلي هيات امنا

ماده 1- جلسات عادي هيات امنا حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروري، بنا به تقاضاي هر يک از اعضا و موافقت رئيس هيات امنا تشكيل مي شود

ماده 2- دستور جلسات را دبير هيات امنا از طریق مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه، با تأييد رئيس هيات امنا تعيين خواهد كرد

تبصره - هر يك از اعضاي هيات امنا مي توانند پيشنهاد خود را براي دبير هيات ارسال نمايند تا با رعايت اولويت در دستور كار قرار گيرد

ماده 3- دبير هيات دعوت براي تشكيل جلسات عادي را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها، پيشنهادها و مستندهاي مربوط، حداقل دو هفته قبل از تاريخ تشكيل هر جلسه ارسال مي نمايد. در موارد اضطرار كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد، يك هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهاي جلسه اقدام خواهد شد

ماده 4- جلسات هيات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا و با رياست وزير علوم، تحقيقات و فناوری رسميت مي يابد و تصميمات با آراي موافق نصف به علاوه يك، كل اعضاي حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوي آرا، رأي طرفي كه رئيس هيات امنا با آن هم راي بوده است، مصوب تلقي مي شود

ماده 5- صورتجلسات شامل خلاصه مذاكرات و متن مصوبات خواهد بود كه آخرين صفحه صورتجلسه را رئيس و دبير هيات امنا امضا خواهند نمود. ضمناً‌ ذيل تمامي صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود

تبصره 1 صورتجلسات پس از تایید و توشیح وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، توسط دفتر هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ می گردد.

تبصره 2 - يك نسخه از مصوبات هيات امنا توسط دبير براي كليه اعضا ارسال مي گردد.

ماده 6 - به منظور كارشناسي و بررسي تخصصي موضوعات طرح شده در دستور جلسه هيات امنا كميسيوني تحت عنوان «كميسيون دائمي هيات امنا» طبق دستورالعمل پيوست اين آيين نامـه تشكيل مي شود.

تبصره - كميسيون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي، نسبت به بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي­ هاي سرمايه اي و اختصاصي و ساختار تشكيلاتي و بررسي گزارش عملكرد سالانه دانشگاه و ساير موارد ارجاعي اقدام مي كند و نتيجه بررسي تصميمات به همراه گزارش توجيهي لازم از سوي دبير هيات امنا در دستور كار هيات امنا قرار خواهد گرفت.

ماده 7- اعضاي هيات امنا خود در جلسات شركت مي نمايند و چنانچه يكي از اعضا نتواند در جلسه شركت كند با اعلام قبلي مراتب را كتباً به دبير هيات اطلاع مي دهد.

تبصره 1: چنانچه امکان شرکت وزير علوم، تحقيقات و فناوری وجود نداشته باشد، نماينده تام الاختيار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.

تبصره 2: در صورت عدم حضور هر يك از اعضا در دو جلسه متوالي يا سه جلسه غير متوالي عادي بدون عذر موجه، از سوی رئيس هيأت امنا اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخيص موجه بودن آن حسب گزارش دبير، با رئيس هيات امنا خواهد بود

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397